Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a) S.M.I.L.E. Promotions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; S.M.I.L.E. Promotions gevestigd en kantoor houdende te Utrecht aan de Grebbeberglaan 15;
b) opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie S.M.I.L.E. Promotions werkzaamheden verricht dan wel met wie S.M.I.L.E. Promotions een overeenkomst aangaat;
c) promotiemedewerker: de medewerker van S.M.I.L.E. Promotions die werkzaamheden verricht of gaat verrichten in het kader van de door de opdrachtgever aan S.M.I.L.E. Promotions gegeven opdracht;
d) overeenkomst: de overeenkomst tussen S.M.I.L.E. Promotions en de opdrachtgever;
e) werkzaamheden: ondermeer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening van S.M.I.L.E. Promotions, bestaande uit het verrichten van verkoopondersteunende activiteiten, merchandising, demonstraties, promoties, etaleerwerk, beschikbaarstelling van goederen en verkoop in o.a. winkels, winkelcentra, de openbare ruimte, beurzen, congressen en evenementen met als doel het verbeteren van de verkoop, verkrijgbaarheid, presentatie en promotie van goederen en diensten;
f) promotiemateriaal: door de opdrachtgever aan S.M.I.L.E. Promotions ter beschikking gestelde promotiemateriaal, zoals, maar zeker niet beperkt tot, reclameborden, auto’s, monsters, folders en kleding.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen S.M.I.L.E. Promotions en de opdrachtgever waarop S.M.I.L.E. Promotions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met S.M.I.L.E. Promotions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. S.M.I.L.E. Promotions en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van S.M.I.L.E. Promotions zijn steeds vrijblijvend en zijn 1 maand geldig, tenzij anders is aangegeven. Een overeenkomt komt alleen tot stand door een tijdige schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door S.M.I.L.E. Promotions uitgebrachte aanbieding/offerte, dan wel door een schriftelijke bevestiging door S.M.I.L.E. Promotions van een aan S.M.I.L.E. Promotions door de opdrachtgever verstrekte (mondelinge) opdracht, waarop niet binnen 2 werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door de opdrachtgever.
3.2 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de schetsfase van het project. De concepten, afbeeldingen en tekeningen, die bij de offertes en presentaties gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de diensten van S.M.I.L.E. Promotions.
3.3 In de aanbieding/offerte wordt gewoonlijk onder meer aangegeven:
a) de plaats van de werkzaamheden;
b) een omschrijving van de werkzaamheden;
c) het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;
d) de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht;
e) de prijs van de in de aanbieding omschreven werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet 
begrepen. S.M.I.L.E. Promotions vermeldt in de aanbieding afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde 
omzetbelasting;
f) of tussentijds wordt gefactureerd alsmede of een aanbetaling dient te worden gedaan;
g) de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.
3.4 S.M.I.L.E. Promotions is niet gebonden aan aanbiedingen, offertes en overige publicaties waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.6 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door S.M.I.L.E. Promotions opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.7 Al datgene dat in het kader van een offerte of een presentatie door S.M.I.L.E. Promotions wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op een eerste verzoek van S.M.I.L.E. Promotions onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 S.M.I.L.E. Promotions zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. S.M.I.L.E. Promotions garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
4.2 S.M.I.L.E. Promotions bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. S.M.I.L.E. Promotions heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Tarieven

5.1 De kostenbegroting zoals vermeld in de offerte wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding c.q. de opdracht geldende tarieven. Indien zich tussen het tijdstip van de aanbieding en het moment van het uitvoeren van de overeenkomst, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen, bijvoorbeeld tengevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt S.M.I.L.E. Promotions zich het recht voor deze verhogingen en/of veranderingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2 Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
5.3 Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per promotiemedewerker in de projectprijs (door)berekend.

5.4 Bij werktijden van 6 uur of langer dient de opdrachtgever een maaltijd te verzorgenvoor de promotiemedewerkers. Hier kan S.M.I.L.E. Promotions ook zelf zorg voor dragen, dit zal dan later in rekening gebracht worden op de factuur, te weten €7,50 lunchvergoeding en €15,00 dinervergoeding.

5.5 De reiskostenvergoeding is altijd op basis van nacalculatie, tenzij anders aangegeven, en wordt berekend aan de hand van de daadwerkelijke kosten die de promotiemedewerkers maken. Deze kosten kunnen bestaan uit OVkosten, kilometervergoeding van €0,34 per gereden kilometer en gemaakte parkeerkosten.

5.6 De reistijdvergoeding wordt in rekening gebracht bij een enkele reis langer dan een uur. Het tarief voor de reistijdvergoeding is €10,75 per uur.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling van iedere factuur van S.M.I.L.E. Promotions dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door S.M.I.L.E. Promotions aan te wijzen bankrekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.
6.2 Reclames over door S.M.I.L.E. Promotions uitgebrachte facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum bij S.M.I.L.E. Promotions te zijn ingediend.
6.3 S.M.I.L.E. Promotions heeft het recht een aanbetaling van 100% van het offertebedrag voor de aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door S.M.I.L.E. Promotions aangegeven bankrekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de verplichting(en) van S.M.I.L.E. Promotions op.
6.4 S.M.I.L.E. Promotions heeft het recht gedurende een opdracht tussentijds te declareren.
6.5 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan S.M.I.L.E. Promotions de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
6.6 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door de opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 7 Meerwerkzaamheden en/of wijziging van de overeenkomst

7.1 Aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst komen eerst tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van S.M.I.L.E. Promotions. Meerwerkzaamheden te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door S.M.I.L.E. Promotions afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. S.M.I.L.E. Promotions maakt een aanvang met de meerwerkzaamheden op het moment dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de extra kosten die daarmee gepaard gaan.
7.2 S.M.I.L.E. Promotions heeft de mogelijkheid een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een wijziging (in data, tijden of aantallen promotiemedewerkers) van de overeenkomst door de opdrachtgever, welke 48 uur of minder voor de aanvangsdatum wordt gedaan. De spoedtoeslag bedraagt 25% van het offertebedrag. S.M.I.L.E. Promotions wijzigt de overeenkomst op het moment dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de spoedtoeslag. S.M.I.L.E. Promotions kan aan de opdrachtgever een spoedtoeslag in rekening brengen indien de opdrachtgever aan S.M.I.L.E. Promotions een nieuwe opdracht verleend die binnen 48 uur uitgevoerd dient te worden.
7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt aangevuld of gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. S.M.I.L.E. Promotions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 8 Annulering

8.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
8.2 Bij annulering van de overeenkomst zal S.M.I.L.E. Promotions de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
– bij annulering op de aanvangsdatum of 4 dagen voor de aanvangsdatum: 100% van het offertebedrag;
– bij annulering korter dan 1 week en langer dan 4 dagen voor de aanvangsdatum: 50% van het offertebedrag.
8.3 Indien S.M.I.L.E. Promotions op het moment van de annulering ten behoeve van de overeenkomst materialen heeft ingekocht of al onderhanden werk heeft verricht, dan worden de kosten van deze materialen of uren conform de offerte bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9 Promotiemedewerker(s)

9.1 De in te zetten promotiemedewerker(s) wordt/worden gekozen aan de hand van S.M.I.L.E. Promotions bekende gegevens en vaardigheden van de beschikbare promotiemedewerker(s) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan S.M.I.L.E. Promotions verstrekte informatie over de op te dragen werkzaamheden anderzijds. S.M.I.L.E. Promotions is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die S.M.I.L.E. Promotions de werkzaamheden laat uitvoeren.
9.2 Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of op welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de informatie over de op te dragen werkzaamheden, door de opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door S.M.I.L.E. Promotions worden gehonoreerd.
9.3 S.M.I.L.E. Promotions ziet erop toe dat alle door haar ingezette promotiemedewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan de promotiemedewerkers.

Artikel 10 Concurrentiebeding

10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S.M.I.L.E. Promotions, binnen een tijdvak van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd, met een promotiemedewerker van S.M.I.L.E. Promotions een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, dan wel de promotiemedewerker op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor de opdrachtgever te laten uitvoeren. Hiervan kan slechts worden afgeweken dan nadat S.M.I.L.E. Promotions hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven en de opdrachtgever een werving- en selectiefee van € 5.000,- exclusief BTW per promotiemedewerker aan S.M.I.L.E. Promotions heeft voldaan.
10.2 Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in lid 1 van dit artikel gestelde verbeurt de opdrachtgever aan S.M.I.L.E. Promotions een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het recht van S.M.I.L.E. Promotions om de werkelijk geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 11 Veiligheid promotiemedewerkers

11.1 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de promotiemedewerker(s) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de overeenkomst gevorderd kan worden.
11.2 Indien ten gevolge van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichting omschreven in lid 1 van dit artikel de promotiemedewerker(s) in het kader van de uitoefening van de overeenkomst zodanig letsel heeft/hebben bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de in artikel 6:108 BW genoemde personen verplicht tot volledige schadevergoeding.
11.3 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van S.M.I.L.E. Promotions verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 S.M.I.L.E. Promotions is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
12.2 Voorts is S.M.I.L.E. Promotions bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het S.M.I.L.E. Promotions vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
12.4 S.M.I.L.E. Promotions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:
a) na het sluiten van de overeenkomst S.M.I.L.E. Promotions omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b) de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van S.M.I.L.E. Promotions op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien S.M.I.L.E. Promotions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring

13.1 S.M.I.L.E. Promotions kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a) een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b) enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 S.M.I.L.E. Promotions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat S.M.I.L.E. Promotions is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor S.M.I.L.E. Promotions kenbaar behoorde te zijn.
13.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die S.M.I.L.E. Promotions lijdt doordat de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden niet de verplichtingen nakomen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.
13.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die zij, al dan niet met opzet, toebrengt aan roerende zaken (materialen en/of producten) die aan S.M.I.L.E. Promotions of aan door S.M.I.L.E. Promotions ingeschakelde derden in eigendom toebehoren, gedurende de periode dat de opdrachtgever op grond van bruikleen en/of huur deze roerende zaken onder zich heeft. Onder schade wordt onder andere begrepen de kosten voor reparatie en de vervangingskosten.
13.5 S.M.I.L.E. Promotions draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
13.6 S.M.I.L.E. Promotions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7 S.M.I.L.E. Promotions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van S.M.I.L.E. Promotions in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.8 Indien S.M.I.L.E. Promotions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van S.M.I.L.E. Promotions beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van S.M.I.L.E. Promotions gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van S.M.I.L.E. Promotions beperkt tot het declaratiebedrag.
13.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van S.M.I.L.E. Promotions of haar ondergeschikten.
13.10 Alle aanspraken jegens S.M.I.L.E. Promotions die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij S.M.I.L.E. Promotions zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van S.M.I.L.E. Promotions liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van S.M.I.L.E. Promotions; het verbranden van middelen van vervoer van S.M.I.L.E. Promotions, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis die buiten de macht van S.M.I.L.E. Promotions ligt, zoals o.a. omschreven in lid 1 van dit artikel, zal S.M.I.L.E. Promotions niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel S.M.I.L.E. Promotions als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
14.3 Voor zover S.M.I.L.E. Promotions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is S.M.I.L.E. Promotions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De in het kader van de opdracht en/of een offerte door S.M.I.L.E. Promotions tot stand gebrachte dan wel ontwikkelde werktekeningen, illustraties, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van S.M.I.L.E. Promotions, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. S.M.I.L.E. Promotions behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
15.2 Bij afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
15.3 S.M.I.L.E. Promotions is te allen tijde gerechtigd de tijdens de overeenkomst vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
15.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij S.M.I.L.E. Promotions voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
15.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S.M.I.L.E. Promotions voor intern of voor extern gebruik de uitvoering van de werkzaamheden door S.M.I.L.E. Promotions en de door haar ingeschakelde derden en/of promotiemedewerker(s) op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 16 Retentierecht

16.1 S.M.I.L.E. Promotions is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 17 Overdracht

17.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van S.M.I.L.E. Promotions.
17.2 De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks S.M.I.L.E. Promotions onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 18 Meer partijen

18.1 Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen S.M.I.L.E. Promotions enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 19 Verplichtingen van de opdrachtgever

19.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van S.M.I.L.E. Promotions behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door S.M.I.L.E. Promotions daarvan geen vertraging ondervindt.
19.2 De opdrachtgever vrijwaart S.M.I.L.E. Promotions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 20 Promotiemateriaal

20.1 Aflevering door de opdrachtgever van het promotiemateriaal dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van S.M.I.L.E. Promotions.
20.2 Bij aflevering van het promotiemateriaal dient S.M.I.L.E. Promotions een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.
20.3 S.M.I.L.E. Promotions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en teruggeleverd promotiemateriaal.
20.4 S.M.I.L.E. Promotions is niet aansprakelijk voor schade aan het promotiemateriaal die is ontstaan tijdens de werkzaamheden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van S.M.I.L.E. Promotions of de door haar ingeschakelde derden. Indien de opdrachtgever de schade niet kan verhalen op een derde die de schade heeft veroorzaakt, is de schade voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan zijn verzekeringsmaatschappij aanspreken en dient het eventuele eigen risico zelf te dragen.
20.5 De opdrachtgever dient het promotiemateriaal naar behoren te verzekeren. Indien het promotiemateriaal een auto is, dient de opdrachtgever de auto all risk te verzekeren.

Artikel 21 Reclames

Reclames betreffende een project en/of de werkzaamheden moeten binnen 2 maanden na beëindiging van het project en/of de werkzaamheden schriftelijk aan S.M.I.L.E. Promotions kenbaar gemaakt worden.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

22.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en S.M.I.L.E. Promotions is Nederlands recht van toepassing
22.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en S.M.I.L.E. Promotions worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar S.M.I.L.E. Promotions gevestigd is.

Utrecht, juni 2020